Projekt Otwartego Zasobu Edukacyjnego

Tworzenie sieciowego kursu e-learningowego w oparciu o model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation,  Evaluation)

 

Model ADDIE

Model ADDIE organizuje pracę zespołu projektowego, w którym muszą znaleźć się osoby pełniące role:

 • kierownika projektu,
 • eksperta merytoryczny,
 • metodyka,
 • specjalisty ds. informatycznych,
 • specjalisty ds. grafiki multimediów.

Model ten składa się z pięciu etapów: Analiza, Projektowanie, Opracowanie, Implementacja, Ewaluacja.

1.   Analysis (Analiza)

Etap Analizy jest jednym z najważniejszych w całym cyklu projektowym. Na tym etapie należy ustalić warunki, w których funkcjonować będzie szkolenie. Analiza obejmuje:

 1. Wybór technologii: platforma Moodle
 2. Charakterystyka grupy docelowej: kto będzie odbiorcą treści, jaka jest aktualna wiedza i potrzeby szkoleniowe,
 3. Czas trwania kurs: semestr akademicki.
 4. Ustalenie celów / zakresu szkolenia: – jakie wiadomości, kompetencje lub umiejętności mają posiąść uczestnicy kursu oraz oznak osiągnięcia tych celów.
 5. Organizacja wsparcia technicznego dla użytkowników:
  1. Techniczne – Podać w jakich godzinach będziemy udzielali pomocy
  2. Merytoryczne: narzędzia zewnętrzne (np. telefon / email) oraz funkcję modle, np. forum.
 6. Styl / przekazywanie wiedzy: czy skupiamy się na przekazywaniu wiedz, czy będziemy wymagać samodzielności i aktywności (studenci mogliby mieć za zadanie przyjścia do biblioteki, np. do wolnego dostępu).
 7. Określenie zasad zaliczenia:
  1. Jakie wymaganie taka końcowa ocena
  2. Jeśli kurs (SC) sieciowy to większa liczba zaliczeń
 8. Zaangażowanie w kurs zdalny / podejście organizatorów
 9. Kiedy kurs będzie uważany za zaliczony:
 10.  Kwestia kosztów:
  1. Ile czasu zajmą przygotowania:
  2. Zakup zdjęć / animacji
  3. Koszty dostępu do serwera
  4. Jakie są zasady współpracy z użytkownikami, jak możemy być dostępni
  5. Jak szybko reagować na pytania

2.   Design (Projektowanie)

W tej fazie do ustalonych podczas Analizy celów dobiera się odpowiednie treści. Design obejmuje:

 1. Przygotowanie scenariusza,
 2. Podział kursu na sekcje i tematy, strony i inne zasoby,
 3. Łączenie teorii z przykładami – problem + rozwiązanie,
 4. zaplanowanie formy weryfikacji wiedzy,
  1. samoocena – weryfikacja wiedzy po każdej sekcji,
  2. testy samosprawdzające,
 5. kwestia informacji zwrotnej.

3.   Development (Opracowanie)

Jest to etap najbardziej techniczny, ponieważ obejmuje przygotowanie lub pozyskanie niezbędnych elementów szkolenia – tekstów, filmów, animacji, interakcji, minigier, symulacji edukacyjnych. Etap obejmuje:

 1. Pozyskane lub opracowane elementy składowe.

4.   Implementation (Wdrożenie)

Na tym etapie kurs jest przenoszony na platformę e-learningową. Od momentu udostępnienie materiałów zaczyna się proces nauczania oraz uczenia. Wdrożenie obejmuje:

 1. Umieszczanie materiałów na platformie,
 2. Korzystamy z funkcjonalności moodle.

5.   Evaluation (Ocena)

Ocenie podlega treść oraz przygotowanie szkolenia. Wyniki powinny zgadzać się z celami. Ewaluacja obejmuje:

 1. Weryfikacja założeń z etapu analizy oraz innych etapów.

 Ewaluacja efektywności szkoleń na dwóch poziomach:

Poziom 1 – Reakcja i satysfakcja
Pytanie: Czy uczestnicy są zadowoleni ze szkolenia?
Metoda: Ankiety przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu szkolenia

Poziom 2 – Nauka 
Pytanie: Czy kursanci osiągnęli zakładane cele edukacyjne?
Metoda: Testy wiedzy bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Opcjonalnie pretesty w celu ustalenia punktu odniesienia.

Bibliografia

 1. Brzózka, Piotr,  Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową, Helion 2012.
 2. Vogt-Goliasz, Marek, Jak powstaje szkolenie? Model ADDIE i rapid e-learning, [dostęp 01.07.2012], online: http://bmss.pl/blog/?p=73   

 

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×